Joost van den Vondel: geïllustreerde bibliografie

1. Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders. - t'Amsterdam, bij Dirck Pietersz., 1613. Aanvraagnummer: 759 D 28

2. Epithalamivm, of bruylofts-gift, toe-ghe-eyghent den [...] heer Iacob Iacobz. Hinlopen [...] ende [...] Sara de Wael. - Tot Amstelredam, by Dirck Pietersz., 1618. Aanvraagnummer: 853 A 102

3. Op de waeg-schael. - [S.l.: s.n.], [1618]. Aanvraagnummer: Pflt. 2770b

4. De helden Godes des ouwden verbonds. - t'Amsteldam, voor Dirck Pietersz., 1620. Aanvraagnummer: 822 A 38

5. De vernieuwde gulden winckel der kunstlievende Nederlanders. t'Amstelredam, voor Dirck Pietersz., 1622. Aanvraagnummer: 759 D 29

6. De salige toortsen vanden E. bruydegom, heer Alard Krombalck, en syne E. bruyt, ionckvrouw Tessel-schade Roemer Visschers. - t'Amstelredam, gedruckt by Paulus van Ravesteyn, 1623. Aanvraagnummer: 853 G 121

7. Stryd of kamp tusschen kuyscheyd en geylheyd. - t'Amsterdam, ghedruckt by Jacob Aertsz. Kalom, 1624. Aanvraagnummer: 504 A 54

8. Geuse vesper of siecken-troost voor de vierentwintigh. - [S.l.: s.n.], [1625]. Aanvraagnummer: Pflt. 2902

9. Op d'afbeelding van Joan van Oldenbarnevelt. - [S.l.: s.n], [1625]. Aanvraagnummer: Aanvraagnummer: Pflt 2903

10. Begroetenis aen den doorluchtighsten en hooghgeboren vorst Frederick Henrick. - Tot Amsterdam, gedruckt by Willem Iansz. Blaeuw, 1626. Aanvraagnummer: Pflt 3666

11. I. v. Vondelens Geboortklock van Willem van Nassou. - t' Amsterdam, gedruckt by Willem Iansz Blaeu, 1626.

12. Rommel-pot van't hane-kot. [Amsterdam?], ghedruckt voor Marten Jansz. Brant, 1627. Aanvraagnummer: Pflt. 3761

13. Wellecomste van den prins. - [S.l.: s.n.], [1628]. Aanvraagnummer: Pflt 3816

14. Zegesang ter eere van Frederick Henrick. t'Amstelredam, by Willem Blaeu, 1629. Aanvraagnummer: Pflt 3893a

15. De boeren categismus. Gespreck tusschen boer en student. - [S.l.: s.n], [1629]. Aanvraagnummer: Aanvraagnummer: Pflt. 3935

16. D'Amsterdamsche Academi / Amsterdamsche Kakademie. [S.l.: s.n.], [1630]. Aanvraagnummer: Pflt. 4045

17. Haec libertatis ergo, papieren geld geoffert op het autaer van de Hollandsche vryheyd. - [S.l.: s.n.], [1630]. Aanvraagnummer: Pflt. 4099

18. Inwying van den Christen tempel t'Amsterdam. - [S.l: s.n], 1630. Aanvraagnummer: Pflt. 4102

19. Op den bou van den Christen tempel t'Amsterdam / Op den bou van den genaemde Christen, dat is: Nieuwe Jesuyten tempel t'Amsterdam. - [S.l: s.n], 1630. Aanvraagnummer:  Pflt. 4103

20. Roskam. - [S.l.: s.n.], [1630]. Aanvraagnummer: 852 D 140

21. Lyckoffer van Maeghdeburgh. - [Amsterdam: s.n.], 1631. Aanvraagnummer: Pflt 4129

22. Blixem van 't Noordhollandsche synode. - [S.l.: s.n.], [1631]. Aanvraagnummer: Pflt. 4163

23. De Koningklycke harp aen Kornelis van Kampen. - [S.l.: s.n.], [1639]. Aanvraagnummer: 392 H 28 dl. 3

24. Danckoffer aen den Magistraet van Amsterdam, na het spelen van de Gebroeders. - [Amsterdam: s.n.], [1641]. Aanvraagnummer: 392 H 28 dl. 2

25. J. v. Vondels Brieven der heilige maeghden, martelaressen. - t'Amsterdam, gedruckt by Dominicus vander Stichel, 1642. Aanvraagnummer: 448 K 177

26. Klaghte over de weerspannelingen in Groot Britanje, aen de selve. - [S.l.: s.n.], [1644]. Aanvraagnummer: Pflt. 5065

27. Morgenwecker der sabbatisten. [S.l.: s.n.], [1644] Aanvraagnummer: Pflt. 5066

28. Sions klachte over Groot Britangie. [S.l.: s.n.], [1644] Aanvraagnummer: Pflt. 5067

29. I. v. Vondels Verscheide gedichten. - t'Aemsteldam, gedrukt by Iacob Lescaille, 1644. Aanvraagnummer:  1137 F 78

30. Danckdicht aen Boreas die zijn excellentie Huigh de Groot t'Amsterdam een poos ophielt. - t'Amsterdam, by Jacob Lescaille, 1645. Aanvraagnummer: Pflt 5237

31. Aen den lasteraer van wylen den konincklycken gezant Huigh de Groot. - [S.l.: s.n.], 1645. Aanvraagnummer: Pflt. 5239a

32. Der poëten vegtschool bestaende in diversche Paepsche rijmen, en hare antwoorden. - [S.l.: s.n.], [1645]. [gedeeltelijk herdrukken] Aanvraagnummer: Pflt. 5241

33. Altaergeheimenissen ontvouwen in drie boecken. - Te Keulen in de Nieuwe Druckerye, 1645. Aanvraagnummer: 2105 A 12

34. Lyckzang over den heer Kasper van Baerle, professor tAmsterdam . - [S.l.: s.n.], [1648]. Aanvraagnummer: Pflt. 5795

35. De getemde Mars. - tAmsterdam, by Abraham de Wees, 1648. Aanvraagnummer: 2105 A 14, dl. 9

36. De monsters onzer eeuwe. [S.l.: s.n.], [1650]. Pflt. 6804

 

37. Op het ontheyligen van het H. sacrament des altaers door den arminiaenschen sociniaen. - Tot Schiedam, in de Oude Druckerye, 1650. Aanvraagnummer: 133 G 14

38. Op doproericheit van den godtloosen Zeeuw, Maximiliaen Teeling. [S.l.: s.n.], [1650]. Aanvraagnummer: Pflt. 6864

39. Byschrift op dafbeeldinge van den heere Andries Bicker / Op den heer Cornelis Bicker. - [S.l: s.n.], 1650. Aanvraagnummer: Pflt. 6888

40. Aen de blokhuizen van Amsterdam. - [S.l.: s.n.], 1650. Aanvraagnummer: Pflt. 6890

41. Op den gedenkpenning van den overval / Op den gedenkpenning van den afval . - [S.l: s.n.], 1650. Aanvraagnummer: Pflt. 6891

42. J. v. Vondels Poëzy of verscheide gedichten. - tAmsterdam, voor Joost Hartgers, 1650. Aanvraagnummer: 2217 H 13

43. Engeleburgh in den rouw over den E.E. heer Andries Bicker. - [Amsterdam] voor Abraham de Wees, 1652. Aanvraagnummer: Pflt. 7329

44. Eenzaeme aendacht in de vasten . - Te Hoorn, gedruckt voor Pieter Zachariassz. Hartevelt, 1654. 1056 F 1

45. Inwydinge vant stadthuis tAmsterdam. - tAmsterdam, by Thomas Fontein, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1655. Pflt. 7688a

46. Jaergetyde van wylen heer Ioan van Oldenbarneveld, vader des vaderlands. - [S.l.: s.n.], [ca. 1656]. Aanvraagnummer: Pflt. 16451

47. Blijde inkomste van koninginne Christina Maria Alexandra te Rome. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1656. Aanvraagnummer: Pflt. 7747

48. J. v. Vondels Keurgedicht op de keurstehouderschap van den doorluchtighsten vorst en heere J. Mauritius. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1657. Aanvraagnummer: Pflt. 7823

49. De Parnas aen de Belt, verscheide dichten in Denemerck gedicht door J. v. Vondel. - Amsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1657. Aanvraagnummer: Pflt. 7842

50. J. v. Vondels Afbeeldingen der stamheeren en zommige telgen van de Graven, Boelensen, Bickeren en Witsens. - tAmsterdam [s.n.], 1658. Aanvraagnummer: 302 E 3

51. Zeemagazyn gebouwt op Kattenburgh tAmsterdam. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1658. Aanvraagnummer: 448 K 119

52. Triomf over Funen. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1659. Aanvraagnummer: Pflt. 8168

53. De Noortsche nachtegael. - Amsterdam, voor de Weduwe van Abraham de Wees, 1659. Aanvraagnummer: Pflt. 8168a

54. Op dafbeeldinge van koningklijcke Majesteit Karel Stuart. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1660. Aanvraagnummer: Pflt. 8216

55. Bespiegelingen van Godt en godtsdienst. - tAmsterdam, by de weduwe van Abraham de Wees, 1662. Aanvraagnummer: 759 E 5, dl. 1

56. Joannes de boetgezant. Begrepen in zes boecken. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1662. Aanvraagnummer: 822 A 37 dl. 1

57. De heerlyckheit der kercke, haer ingang, opgang, en voortgang. - In Kolen, ter oude druckerye, 1663. Aanvraagnummer: 448 K 179

58. De zeetriomf der vrye Nederlanden. - [Amsterdam], voor de weduwe van Abraham de Wees, 1666. Aanvraagnummer: Pflt. 9309

59. Zegezang over den zeestrijt der doorluchtighste heeren Staeten. - [Amsterdam], voor de weduwe van Abraham de Wees, 1666. Aanvraagnummer: Pflt. 9310

60. Op dafbeeldinge van den doorluchtigen heere Michaël Ruiter, amirael van Hollant . - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1666. Aanvraagnummer: Pflt. 9311

61. Op dafbeeldinge van den onsterflijken zeehelt Kornelis Tromp, onderamirael van Amsterdam. - tAmsterdam, Voor de weduwe van Abraham de Wees, 1666. Aanvraagnummer: Pflt 9312.

62. Jammerklaght over de gruwsame verwoestinge van Londen. - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1666. Aanvraagnummer: Pflt 9362.

63. De vrepylaer der vrye Nederlanden. tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1667. Aanvraagnummer: 258 C 53

64. De zeeleeu op den Teems. [S.l.: s.n.], 1667. Aanvraagnummer: 258 C 53

65. Uitvaert van zijne heiligheit Alexander den zevenden . - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1667. Aanvraagnummer: Pflt 9450.

66. Zeegevier der vrye Nederlanden op den Teems . - tAmsterdam, voor de weduwe van Abraham de Wees, 1667. Aanvraagnummer: Pflt 9507.